1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

آشنايي با مرکز

PDFچاپنامه الکترونیک

تعريف مركزرشد

 آشنائي با مركزرشد

 شرايط پذيرش درمرکز رشد


 اهداف مركزرشد


 دوره رشد


 معرفي مراکز رشد


 دوره‌ي رشدمقدماتي


 ويژگی های مرکز رشد


 شرایط پذيرش هسته ها و موسسات فنآوری


 ضوابط ورودبه مرکز رشد


 گردش كار پذيرش موسسات فناوري در مركز رشد فناوري

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 11 مهمان حاضر