1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

تعريف مركزرشد

PDFچاپنامه الکترونیک

تعريف مركزرشد

سازمانهاي نوپا كه با هدف توسعه فناوري آغاز به فعاليت مي نمايند عموماً مؤسساتي كوچك و در عين حال داراي نقش مؤثردر توليد فنـاوري و ايجاد كارآفريني هستند. فشار سنـگين هـزينه هاي راه اندازي كه با بنيه مالي آنان سازگاري ندارد از يكسو و عدم برخورداري از تجربه لازم براي رفع موانع اوليه از سوي ديگر ، به بار نشستن تلاشهاي آنان را در هاله اي از ابهام و ترديد قرار مي دهد . اين واحدها كه بايد با ريسك بالا فعاليت خود را شروع كنند،دور نماي اطمينان بخشي براي دست يابي به موفقيت ندارند . ريسك بالا و عدم تضمينموفقيت تا آن حد جدي است كه بسياري از نيروهاي مستعد و داراي پتانسيل ، از جمله بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي نسبت به راه اندازي واحد خصوصي فناور رغبت نشان نميدهند ، ايجاد مراكز رشد با هدف كاهش موانع و كاستن عوامل بازدارنده فعاليت های آغازين مؤسسات فناور نوپا مي باشد. اين مراكز با پشتيباني هاي لازم و ارائه خدمات اوليه ، نقش مؤثري در پا گرفتن و بالندگي و بالاخره افزايش ضريب موفقيت اين واحدهاخواهند داشت.


مركز رشد واحدهاي فناوري براي ايفاي چنين نقشي در سال 1383رسماً آغاز به فعاليت نمود . اين مركز كه تجربيات بيش از ربع قرن سازمان پژوهش ها رادر زمينه حمايت و هدايت تحقيقات پژوهشي كاربردي و توسعه اي در توشه دارد، براساس فلسفه وجودي، پشتيباني از واحدهاي نوبنياد فناور را با ارائه خدمات عمومي ، مشاورهاي ، علمي و فني ، در دستور كار خود قرارداده است ، اين مركز محلي است براي تثبيت ،تقويت و اجرائي شدن ايده هاي محوري واحدهاي فناور خصوصي در جهت رفع نيازهاي توليدي و خدماتي.

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 42 مهمان حاضر