1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

آشنايي با مرکز رشد

معرفی مرکز رشد

PDFچاپنامه الکترونیک

تعريف مركز رشد

مركز رشد (انكوباتور)، آنگونه كه در فرهنگ لغت آمده به معناي ماشين جوجه‌كشي، گرم‌خانه، يا دستگاه نگهداري نوزادان نورس است. اين واژه از مصدر to incubate  ساخته شده است كه بر مفاهيم تكثير كردن، كشت دادن، رشد كردن و تكوين يافتن دلالت دارد. در ادبيات كارآفريني، انكوباتورها در زمره زيرساختهاي فني قرار مي‌گيرند و نهادها يا چارچوبهايي هستند كه براي پرورش يا ايجاد كسب و كارهاي كوچك تاسيس مي‌شوند. مركز رشد فضاي اداري و آزمايشگاهي همراه با خدمات حمايتي مختلف با حداقل هزينه را براي شركتهاي نوپا فراهم مي‌كند و همچنين شبكه‌سازي و برخي خدمات جانبي را براي آنها تامين مي‌نمايد. در واقع انكوباتورها ارائه كننده فضا، خدمات حمايتي و تجهيزات مشترك براي شركتهاي كارآفرين هستند تا بتوانند كارآفرينان  و شركتهاي كوچك را در ايجاد و توسعه موسسات خود ياري نمايند.

آنطوركه در اسناد سازماني جهاني مالكيت فكري(WIPO)آمده، مراكز رشد طرحهايي مبتني بر نوآوري هستند كه از كادر مديريتي كوچكي تشكيل شده و داراي مكان فيزيكي و تسهيلات مشترك هستند. مراكز رشد معمولا در كنار يك مركز تحقيقاتي يا دانشگاهي كه خدمات پشتيباني (اعم از فني يا غيرفني) را براي تبديل (يا پرورش) يك نوآوري يا يك اختراع به يك شركت صنعتي ارائه مي‌كند تاسيس مي‌شوند، در سرتاسر جهان، اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاي مطمئني براي تبديل نوآوريها و دستاوردهاي تحقيقاتي به محصولات و نيز ترغيب كارآفريني و توسعه تكنولوژيك هستند.

اين مراكز در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده‌اند و واحدهاي مستقر در آن شامل شركتهاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها يا دستگاههاي اجرايي هستند. و در صورت پذيرش در مركز رشد مستقر مي‌گردند. شركتهايي كه طي دوره اقامت در مركز رشد با استفاده از امكانات اين مركز بتوانند به اهداف برنامه دست يابند و موفق به ايجاد فناوري و دانش فني در زمينه مربوطه شوند و دستاوردهاي تحقيقاتي خود را به بازار عرضه كنند از مركز رشد خارج مي‌شوند. به واحدهاي پذيرفته شده در دوره رشد مقدماتي مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويتهاي حقوقي مستقل داده مي‌شود.

مركز رشد واحد هاي فناوري فرآورده هاي دارويي مركزي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد كه جهت كار آفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق فعال در حيطه علوم پزشكي و دارويي فعاليت مي كند .


تعريف مركز رشد

PDFچاپنامه الکترونیک

تعريف مركز رشد

مركز رشد (انكوباتور)، آنگونه كه در فرهنگ لغت آمده به معناي ماشين جوجه‌كشي، گرم‌خانه، يا دستگاه نگهداري نوزادان نورس است. اين واژه از مصدر to incubate  ساخته شده است كه بر مفاهيم تكثير كردن، كشت دادن، رشد كردن و تكوين يافتن دلالت دارد. در ادبيات كارآفريني، انكوباتورها در زمره زيرساختهاي فني قرار مي‌گيرند و نهادها يا چارچوبهايي هستند كه براي پرورش يا ايجاد كسب و كارهاي كوچك تاسيس مي‌شوند. مركز رشد فضاي اداري و آزمايشگاهي همراه با خدمات حمايتي مختلف با حداقل هزينه را براي شركتهاي نوپا فراهم مي‌كند و همچنين شبكه‌سازي و برخي خدمات جانبي را براي آنها تامين مي‌نمايد. در واقع انكوباتورها ارائه كننده فضا، خدمات حمايتي و تجهيزات مشترك براي شركتهاي كارآفرين هستند تا بتوانند كارآفرينان  و شركتهاي كوچك را در ايجاد و توسعه موسسات خود ياري نمايند.

آنطوركه در اسناد سازماني جهاني مالكيت فكري(WIPO)آمده، مراكز رشد طرحهايي مبتني بر نوآوري هستند كه از كادر مديريتي كوچكي تشكيل شده و داراي مكان فيزيكي و تسهيلات مشترك هستند. مراكز رشد معمولا در كنار يك مركز تحقيقاتي يا دانشگاهي كه خدمات پشتيباني (اعم از فني يا غيرفني) را براي تبديل (يا پرورش) يك نوآوري يا يك اختراع به يك شركت صنعتي ارائه مي‌كند تاسيس مي‌شوند، در سرتاسر جهان، اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاي مطمئني براي تبديل نوآوريها و دستاوردهاي تحقيقاتي به محصولات و نيز ترغيب كارآفريني و توسعه تكنولوژيك هستند.

اين مراكز در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده‌اند و واحدهاي مستقر در آن شامل شركتهاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها يا دستگاههاي اجرايي هستند. و در صورت پذيرش در مركز رشد مستقر مي‌گردند. شركتهايي كه طي دوره اقامت در مركز رشد با استفاده از امكانات اين مركز بتوانند به اهداف برنامه دست يابند و موفق به ايجاد فناوري و دانش فني در زمينه مربوطه شوند و دستاوردهاي تحقيقاتي خود را به بازار عرضه كنند از مركز رشد خارج مي‌شوند. به واحدهاي پذيرفته شده در دوره رشد مقدماتي مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويتهاي حقوقي مستقل داده مي‌شود.

مركز رشد واحد هاي فناوري فرآورده هاي دارويي مركزي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد مي باشد كه جهت كار آفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق فعال در حيطه علوم پزشكي و دارويي فعاليت مي كند .

پيام مديريت مرکز رشد

 

توسعه آموزش عالي دركشور و پيرو آن رشد كمي فارغ التحصيلان دانشگاهي مي تواند فرصتها و چالشهاي جديدي در حوزه اجتماعي و اقتصادي کشور ايجاد کند.

افزايش شمار افراد تحصيلكرده شاخص مهم در ارتقاي سطح علم و سواد درحوزه اجتماعي است .فرصت برخورداري از نيروهاي جوان  براي ورود به اقتصاد پويا به عنوان نيروي محرکه اصلي به حساب مي آيد اما اين حقيقت که اين افزايش نيازمند افزايش ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با موقعيت اجتماعي و فرهنگي آنان است چالشي مهم فرا روي متوليان برنامه ريزي دركشور است.

توازن در توسعه رشته هاي تحصيلي  همراه با ايجاد زيرساخت هاي اشتغال  بعد از تحصيل، اولويت اول براي توسعه متوازن و پايدار بحساب مي آيد .

اين واقعيت  كه دانش آموختگان دانشگاهي  بخش مهمي از متقاضيان كار را تشكيل مي دهند، ايجاد زيرساخت اشتغال را رويكردي استراتژيك براي مديريت كلان مطرح مي سازد.

دانش آموختگان دانشگاهي اغلب داراي ايده هاي ارزشمند در حوزه فناوري مي باشند كه بعلت عدم امكانات اوليه و سرمايه كافي  و فقدان تجارب  و مهارتهاي لازم درايجاد فضاي كسب و كار براي شروع داراي مشكلات بسيار مهمي مي باشند.

مراكز رشد كه در دو دهة اخير دركشورهاي مختلف به عنوان يك گزينه استراتژيك درحوزه كارآفريني  مورد توجه قرار گرفته اند مي‌توانند مشكلات فوق و ريسك راه اندازي واحدهاي توليدي و تجاري را با حمايتهايي چون تامين فضاي كار و كسب اوليه مانند دفتر كار، خدمات ارتباطي( تلفن، اينترنت)، آموزشهاي عملي و خدمات مشاوره اي، حرفه اي، آزمايشگاهي و فني  تا حدود زيادي كاهش دهندو موجب توسعه شركتهاي كوچك و متوسط گردند.

 اين شركتها كه مبتني بر فناوري و پرورش ايده هاي صاحبان ايدههستند، براي كارآفريني بستر مناسب را ايجاد نموده و منجر به نوآوري و اشتغال خواهندگرديد.

 نوآوري، كار آفريني، اشتغال، توسعه و همچنين جلوگيري از فرار مغزها، مي تواند از دستاوردهاي مهم مركز رشد در صورت طي نمودن مسير صحيح در اين مراكز باشد.


آخرین به روز رسانی در چهارشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۰ يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰

دامنه کاري:

  • تامين محل کار (به صورت اجاره اي)
  • خدمات آزمايشگاهي، کارگاهي و اطلاع رساني
  • خدمات مديريتي، حقوقي، اخلاق پزشکي، مالي، اعتباري، پروژه يابي و بازاريابي
  • آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحد هاي فناور

ماموريت:

1-حمايت مالي از واحد هاي مستقر  در مرکز رشد

2- تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحد هاي مستقر در مرکز رشد

3- ارايه خدمات، مشاوره هاي مورد نياز واحد ها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصول و تجاري سازي آنها

4- نظارت بر روند رشد واحد ها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش کارايي مرکز رشد

5- نظارت بر فعاليت هاي واحد هاي فناور در تحقق ايده محوري آنها

6- استقرار واحد هاي فناور متقاضي در بخش رشد مقدماتي در صورت نياز
صفحه 1 از 4

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 1 مهمان حاضر