1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

آشنايي با مرکز رشد

ويژگی های مرکز رشد

PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۰

ويژگی های مرکز رشد

واحدهاي توليدي- صنعتي کوچک و متوسط و مؤسسات فناوري براساس فناوري‌هاي نوين در تمامي کشورها نقش اساسي در ايجاد و توسعه‌ي زنجيره‌هاي توليد، تأمين اشتغال، افزايش توليد ملي و همچنين توسعه‌ي صادرات و حضور در بازارهاي جهاني داشته‌اند. آمار و ارقام نشانگر اين مطلب است که هم از جهت اشتغال و هم از جهت ميزان ارزش افزوده، واحدهاي توليدي فناور يک پديده‌ي در حال گسترش در اقتصاد جهان مي‌باشد. از مشخصه‌هاي مهم اينگونه واحدها قابليت انعطاف‌ پذيري، پتانسيل بالاي نوآوري‌هاي فناورانه، جو همكاري و رقابت، وجود ارتباطات افقي و عمودي و تطبيق با تغييرات بازارهاي خارجي مي‌باشد. ليكن واحدهاي توليدي كوچك به واسطه‌ي ضعف بنيه‌ي مالي و ضعف فناوري و همچنين كمبود نيروي انساني ماهر در افزايش ظرفيت فناوري و نتيجتاً در توسعه‌ي اقتصادي ناتوان بوده و نيازمند حمايت‌هاي ساختاري و جنبي مختلف هستند.

تجارت‌هاي كوچك بويژه آنهايي كه بيشتر درگير فعاليت‌هاي مرتبط با تكنولوژي هستند، اكنون بعنوان عوامل اصلي ايجاد شغل و سرمايه شناخته شده‌اند. همچنين توجه بيشتري نيز به ترويج نوآوري و انتقال فناوري‌هاي نو بعنوان ابزار توسعه به كمك چنين بنگاه‌هايي شده است.

ايجاد مركز رشد، شرايطي مناسب براي تبديل ايده‌هاي نوآورانه به واقعيتي قابل عرضه در بازار فراهم مي سازد. كه اين هدف از طريق ايجاد سيستم حمايتي مناسب براي پخته شدن ايده و شروع حركت تا زمان رساندن به صحنه‌ي رقابت آزاد صورت مي‌گيرد. عبارت مركز رشد در نوع خود اغلب براي تشريح سازمان هاي بسيار زيادي بكار مي‌رود كه به نوعي كارآفرينان را در توسعه‌ي ايده‌هايشان از آغاز تا تجاري نمودن و شروع يك بنگاه تجاري جديد ياري مي‌دهد. با فراهم سازي خدمات براي كارآفرينان و قادر نمودن مستأجرين در تقليل مخارجشان و با شراكت در تسهيلات، مراكز رشد مي‌توانند بطور قابل توجهي بقاء و چشم‌انداز رشد تجاري جديد را توسعه دهند.

شكي نيست كه مراكز رشد بعنوان ابزاري جهت توسعه‌ي اقتصاد محلي، به نيازهاي كشورهاي در حال توسعه مربوط مي‌شود. در اين امر عنصر مهم، ترويج بنگاه‌هاي تجاري كوچك و متوسط نوآور بعنوان وسيله‌اي جهت تقويت پتانسيل درون‌زا براي توسعه‌ي اقتصادي بوده است.

مرکز رشد واحد های فن اوری فراورده های دارویی مشهد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد شرايطي مناسب براي تبديل ايده‌هاي نوآورانه به واقعيتي قابل عرضه در بازار ايجاد مي‌نمايد كه اين هدف از طريق ارائه‌ي حمايت‌هاي مناسب براي شكل‌گيري و شروع حركت تا زمان رساندن به صحنه‌ي رقابت آزاد صورت مي‌گيرد. يكي از اهداف این مرکز ايجاد اشتغال مولد يا پيش‌بيني تمهيدات لازم براي كاهش ضريب شكست مربوط به سرمايه‌گذاري براي محققين، نوآوران. شركت‌هاي كوچك و متوسط، متخصصين و كارشناسان مي‌باشد، بطوريكه با هزينه‌هاي كمتري بتواند نتايج تحقيقات و ابتكارات خود را تجاري نموده و بازار‌هاي مناسب را براي فروش آنها شناسايي نمايند.

مركز رشد با ارائه‌ي خدمات پشتيباني عمومي و تخصصي، همچنين برنامه‌ريزي براي ايجاد شرايط تجميع و هم‌افزايي بين شركت‌هاي نوپا و مراكز تحقيقات حرفه‌اي و شركت‌هاي رشديافته از كارآفرينان و مؤسسات فناوري حمايت مي‌نمايد.

ماده‌ي 1- تعاريف

1-1. مركز رشد فناوري:

مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه‌اي كه با ارائه‌ي خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه‌ي حرفه‌هاي جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحد‌هاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده‌اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي‌كند. اين خدمات شامل موارد زير است:

- تأمين محل كار (بصورت اجاره)
-  خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع‌رساني
-  خدمات مديريتي، حقوقي، مالي، اعتباري، پروژه‌يابي و بازاريابي
-  آموزش‌هاي تخصصي ويژه و مشاوره

1-2. متقاضيان:

منظور اشخاص و گروه هاي حقيقي و حقوقي مي‌باشند كه در قالب واحدهاي فناور، هسته هاي دوره رشد مقدماتي و واحدهاي تحقيق و توسعه نوپا در مركز رشد پذيرش ميشوند اين متقاضيان عبارتند از:

- محققين براي تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي؛
- نوآوران براي تبديل ايده‌هاي نوآورانه به محصولاتي قابل فروش در بازار؛
-  كارآفرينان به منظور برپايي و راه‌اندازي فعاليتي جديد تا زمان رسيدن به صحنه‌ي رقابت در بازار؛
-  شركت هاي كوچك و متوسط به منظور بقاء و ادامه‌ي فعاليت و افزايش قدرت رقابت در بازار:
-  متخصصين و كارشناسان از طريق پيدا كردن بازاري مناسب براي ارائه‌ي تخصص و مهارتشان.

1-2. واحدهاي فناور:

اين واحدها داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌نمايند. اين واحدها شامل شركت‌هاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و مراكز تحقيقات وابسته به دانشگاهها يا دستگاههاي اجرايي مي باشند و مي‌توانند از نظر حقوقي مؤسسه‌ي در حال تشكيل يا موجود (به ثبت رسيده) باشند.

1-3. طرح فناورانه

طرح يا ايده‌ي بازارپسند Marketable که اجراي آن مبتني بر تحقيقات و فناوري باشد وبر مبناي نتايج حاصل از اجراي طرح در مقياس پژوهشي و يا نمونه‌سازي تعريف شده و براي توليد محدود و كسب اطلاعات لازم براي توليد انبوه و دستيابي به دانش فني بكار گرفته مي‌شود.

1-4. امكانات
عبارتند از هر نوع وسايل و تجهيزات و منصوبات موجود و تدارك شده به وسيله‌ي مركز از قبيل: دفتر كار، مبلمان، وسايل دفتري، گرمايش، سرمايش، برق داخلي، يك خط تلفن داخلي به همراه دستگاه آن، پاركينگ، خط شبكه، نظافت، ايمني، سالن جلسات و كتابخانه.

1-5. خدماتعمومي:

عبارتند از كليه‌ي خدمات تكميلي اداري، مالي از قبيل خدمات پذيرش، منشي‌گري، كامپيوتر، تكثير و تغذيه.

1-6. تسهيلات و ايجاد فضاي نوآورانه:

عبارتست از كليه‌ي تسهيلاتي كه از طريق تفاهم‌نامه‌هاي موجود در مركز با ساير سازمان‌ها و بوسيله‌ي معرفي متقاضيان انجام مي‌گيرد؛ از قبيل:

-  مشاوره‌هاي عالي در زمينه‌هاي حقوقي، مالي و اداري؛
-  ارنباط با منابع مالي و سرمايه‌گذاري؛
-  ارتباط با شهرك‌هاي صنعتي ايران؛
-  مشاوره‌هاي تخصصي و علمي.
 

ماده‌ي 2- شرايط ورود

ورود به مركز رشد فناوري در دو مرحله رشد مقدماتي و مرحله رشد صورت ميگيرد.

2-1. براي ورود متقاضيان به مرحله رشد مقدماتي موارد ذيل مورد ارزيابي قرار ميگيرد:

( شرايط پذيرش):

-  عنوان و مشخصات ايده‌ي فناورانه يا زمينه‌ي فعاليت؛
-  مشخصات عمومي مؤسسين و اشخاص فعال در مؤسسه؛
- سطح تحصيلات؛
-  سوابق كاري
-  تعداد افراد درگير در اجرا
-  مقدار فضاي مفيد و لازم براي فعاليت فناورانه
-  محدوديت سرمايه و نيروي انساني
-  قابليت اشتغال آفريني
- امكان گسترش ايده
-  امكان استفاده از خدمات موسسه در داخل پارك
-  ميزان استفاده از خدمات داخل پارك
 

2-2. براي ورود متقاضيان به دوره رشد موارد ذيل مورد ارزيابي قرار ميگيرد ( شرايط گزينش):

-  دوره‌هاي تخصصي گذرانده
-   ليست وسايل تجهيزات و آزمايشگاه‌ها و خدمات موردنياز؛
-   ميزان استفاده از خدمات داخل پارك؛
-  ضرورت‌هاي اجراي؛
-   محتواي تحقيقاتي؛
-   مشخصات فني؛
-   وجود مشاغل يا مشابه خارجي؛
-  قابليت صادراتي محصول يا خدمات حاصل از فعاليت؛
-   امكان مشاركت مركز رشد در زمينه‌هاي فني.
-   قدرت اقتصادي و مالي مؤسسه؛
-   ليست نيازمندي‌هاي مالي مؤسسه؛
-   ميزان توانايي مديران و كاركنان در انجام سرمايه‌گذاري اوليه؛
-   برآورد مؤسسه از بازار نتايج؛
-   ميزان توانايي مديران در پرداخت قسمتي از هزينه‌ها؛
-   بازار توليدي محصول و امكان بالقوه‌ي رشد و رقابت در بازار آينده (نياز بازار در حال حاضر و آينده)؛
-   مدت زمان لازم براي فعاليت تا زمان قطع حمايت؛
-   ميزان سرمايه‌ي لازم براي فعاليت تا انتهاي آن؛
-   امكان مشاركت مركز رشد در سرمايه‌گذاري و بررسي سود و زيان حاصله؛
-   ميزان نياز به وام و مدت زمان و مقدار وام موردنياز؛
-   ميزان نياز به سرمايه‌گذاري مشترك.

2-4.پذيرش طرح هاي فناورانه

با توجه به معيارهاي مذكور و به منظور حمايت از صنايع كوچك و متوسط طرح‌هايي كه بعد از موفقيت بتواند نتايج آنها در رشته‌هاي مختلف صنعتي مورد استفاده و بهره‌برداري قرار گيرد، مورد پذيرش قرار ميگيرند. در اين راستا معيارهاي ذيل در انتخاب زمينه‌هاي فعاليت مورد توجه است:

-   دامنه‌ي وسيع‌تري از صنايع را دربرگيرد؛
-  ايجادكننده‌ي صنايع مهندسي باشد؛
 قابليت صادراتي داشته باشد.

دوره‌ي رشد مقدماتي

PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۰

دوره‌ي رشد مقدماتي

راه‌اندازي و ايجاد مؤسسات فناوري خصوصي شرايطي را ايجاب مي‌نمايد كه معمولاً واحد‌هاي متقاضي مركز رشد از آن برخوردار نمي‌باشند. به منظور فراهم نمودن امكانات و شرايط لازم براي واحد‌هاي فناوري نوپا دوره‌ي رشد مقد‌‌‌‌ماتي در مركز رشد فعال مي‌شود. در اين دوره به افراد يا گروه‌هاي مستعدي كه داراي ايده‌هاي فناورانه هستند، مشاوره و آموزش‌هاي لازم براي اثبات ايده‌ي كاري و برنامه‌ي كاري، تثبيت و شناسايي گروه‌هاي كاري و ايجاد هويت مستقل حقوقي داده مي‌شود.

مشخصات دوره رشد مقدماتي
خدمات مشاوره ای علمی، بازرگانی، حقوقی و مديريتی
ارائه آموزشهای لازم در زمينه های روش تاسيس واحدهای شغلی کوچک، مهارتهای کارآفرينی، آشنايی با ريسک و ريسک پذيری، نحوه تدوين طرح کسب و کار و...
ارزيابی مستمر تيمها و نظارت بر روند رشد آنها
طول دوره: 6 ماه تا 9 ماه
ارائه خدمات پشتيبانی( اسکان، اطلاعرسانی، خدمات فنی و تخصصی و بازاريابی) و حمايتهای مالی
● جذب نيروهاي خلاق دانشگاهي، تغيير الگوي ذهني اشتغال و تسريع مراحل رشد و شفافيت تعاملات در دوره‌ي رشد است.

شرايط پذيرش مؤسسات در مركز رشد مقدماتي
درخواست مؤسسات فناوري متقاضي استقرار براساس دارا بودن سه شرط زير ارزيابي خواهد شد:
• داشتن ايده‌ي فناورانه (محوري) مناسب
• ترکيب نيروي انساني متناسب با زمينه‌ي فعاليت مؤسسه و داراي هويت حقوقي مستقل
• برنامه كاري
• عضويت حداقل دو نفر با مدرک کارشناسی يا بالاتر
• حداقل حضور يک نفر از اعضاء در محل استقرار
• يكي از اعضاء هسته مي تواند دانشجوي ترم آخر كارشناسي باشد

● اولويت پذيرش با مؤسسات داراي تيم كاري متشكل از فارغ التحصيلان دانشگاهي و نوآوران است كه طرح‌هاي فناورانه مبتني بر فناوري‌هاي نوين دارند.
● مؤسساتي که در شناسايي ايده‌ي محوري ابهاماتي داشته باشند و يا جهت تکميل برنامه‌ي ‌کاري خود نياز به زمان داشته باشند، در صورت برخورداري از امتيازات مربوط به تيم كاري مناسب، مي‌توانند براي ورود به دوره‌ي رشد مقدماتي(پيش انکوباتوري) اقدام کنند.
مؤسسات مستقر در دوره‌ي رشد مقدماتي، با برخورداري از نيازهاي اوليه‌ي يک واحد فناور، موظف به اثبات ايده‌ي محوري، تثبيت تيم کاري و نيروي انساني مورد نياز يک مؤسسه‌ي خصوصي و ثبت حقوقي شرکت و ارائه‌ي برنامه‌ي كاري (BP) به منظور ورود به دوره‌ي رشد مي‌باشند. در صورت موفقيت مؤسسه براي ورود به مرحله‌ي رشد كه توسط شوراي مركز رشد تصويب مي‌گردد، هزينه‌هاي دوره‌ي رشد مقدماتي مشمول تخفيف تا 100% خواهد شد.
تيمهای متقاضی استقرار در مراکز رشد که در شناسايی و تثبيت ايده محوری ابهاماتی داشته و يا جهت تکميل تيم کاری و شناخت بازار نياز به زمان داشته باشند و يا هنوز مؤسسه حقوقی ثبت نکرده اند، می توانند به عنوان هسته های فناوری برای ورود به دوره رشد مقدماتی اقدام نمايند.

محور فعاليت تيمها در دوره رشد مقدماتی
تثبيت ايده
شناخت بازار
تکميل تيم کاری
کسب هويت حقوقی و ثبت موسسه يا شرکت

معرفي مراکز رشد کشور

PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۰

معرفي مراکز رشد کشور


دوره رشد

PDFچاپنامه الکترونیک

نوشته شده توسط Administrator دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۰

دوره رشد

دوره‌اي است كه طي آن يك مؤسسه با تعقيببرنامه‌ي كاري مصوب كه براساس ايده‌ي فناورانه‌ تنظيم شده است به يك مؤسسه‌ي فعال وموفق اقتصادي تبديل مي‌شود. روند رشد مؤسسات فناوري طي حضور مركز رشد براساسشاخص‌هاي رشد يافتگي:

- بلوغ علمي


- بلوغ مالي


- بلوغ سازماني

 


مورد بررسي قرار مي‌گيرد. زمان اين دوره حداكثر 3 سال است كه تحت شرايطخاص با تصويب شوراي مركز رشد تا 5 سال قابل تمديد است.

اهداف مركز رشد

آخرین به روز رسانی در يكشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۰ نوشته شده توسط Administrator دوشنبه, ۲۰ تیر ۱۳۹۰

 اهداف:

1-بستر سازي جهت تجاري کردن دستاورد هاي تحقيقاتي

2-ايجاد زمينه کار آفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي جوان

3- کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

4- ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحد هاي کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه فناوري

5-بستر سازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه فناوري به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي

6-توليد و توسعه محصولات و فرآيند هاي فناوري قابل عرضه به بازار




صفحه 3 از 4

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 50 مهمان حاضر