1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

اخبار مرکزرشد


نقش کليدي شرکت هاي دانش بنيان درتحقق اقتصاد مقاومتي

PDFچاپنامه الکترونیک

 

مديريت دانش و الگوي جهادي دو راهکار علمي براي مقابله با تحريم هاست

دوران تحريم بهترين فرصت است که از فناوري به سبک جهادي براي مقابله با تحريم کمک بگيريم.

دکتر روح ا... ايزدخواه کارشناس فناوري هاي نوين با بيان اين مطلب با تاکيد بر نقش شرکت هاي دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي گفت: از روزي که مديريت جهادي را گذاشتيم کنار، زمين گير شديم. بايد الگوي 100 درصد خالص خودمان را که مديريت جهادي و الگوي مديريت جهادي بود، در اقتصاد دانش بنيان به کار بگيريم تا بتوانيم از همه ابزارها به نحو احسن استفاده کنيم.وي اظهار داشت: تحريم را اگر از ديدگاه جهادي نگاه کنيد، بهترين فرصت است. جهاد ما در جنگ جهاد شد. در آن زمان که فشار سنگين بود، خودش را پيدا کرد و توانمندي هايش را احيا کرد. روزي که جهاد منحل شد، ۱۵۰ مرکز آموزشي و پژوهشي داشت که در آن ها خبرگاني مشغول به کار بودند.

دوران تحريم بهترين زمان براي استفاده جهادي از فناوري است

به گزارش مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري، اين کارشناس فناوري افزود: دوران تحريم بهترين فرصت است که از فناوري به سبک جهادي کمک بگيريم براي مقابله با تحريم. در زمينه نفت سال هاست که صنعتگران مي گويند به ايراني ها کار بدهيد و ما مي توانيم قطعات و تجهيزات و فناوري ها را داخلي سازي کنيم. دولتي ها اما گوش نمي کردند و باورشان نيست. در آن شتابي که دولتي ها براي توسعه ميادين نفت و گاز مي افتند، کار را مي دهند به خارجي ها و به داخلي ها نمي دهند.وي اظهار داشت: الان که دوران تحريم است، بهترين فرصت است که بخش توانمند غير دولتي و مردمي نقش خودش را در اين مبارزه نشان دهد. اين جا راه نمي افتد، مگر اين که دولت نگاه از بالا به پايين و خودمحور را کنار بگذارد و اجازه دهد الگوهاي جهادي محقق شود. اگر دولت الان فراخوان بدهد و بگويد به فرض ما ۱۰۰ قطعه در صنعت نفت داريم که تحريم شده است و مي خواهيم توليد داخل شود، ظرفيت زيادي براي او احيا مي شود و متخصصان و صنعتگران و دانشگاهيان زيادي هستند که پاي اين کار بيايند. بايد اجازه بدهيم همين ها بيايند در صحنه.ايزدخواه با اشاره به تاريخچه صنايع دانش بنيان و تکامل علم اقتصاد از حدود ۲۵۰ تا ۲۰۰ سال پيش به اقتصاد دانش بنيان فعلي اظهار داشت: در ابتدا منابع طبيعي، منابع انساني، داشتن کارخانجات و ماشين آلات صنعتي ملاک برتري و مزيت اقتصادي براي کشورها تلقي شد اما به تدريج مسئله مزيت پايداربا مديريت فناوري، مديريت دانش و در نهايت مديريت دانش بنيان شکل گرفت و اقتصاد دانش بنيان را رقم زد.وي با بيان آن که اين مدل از مديريت دانش بنيان و اقتصادي که بر مبناي اين گونه از مديريت در سطح بنگاه و کشورها شکل بگيرد، اقتصاد دانش بنيان نام گرفت و عوامل بازيگر در اين اقتصاد هم شرکت هاي دانش بنيان يا مراکز دانش بنيان نام گرفتند، گفت: در مديريت دانش با کارآفريناني سر و کار داريم که با دانش کسب و کار راه مي اندازند. در مديريت دانش بايد توجه داشته باشيم که جريان دانش بسيار سيال است و در يک بنگاه محصور نمي شود و دائم از اين بنگاه به آن بنگاه، از دانشگاه به صنعت و از صنعت به دانشگاه سرايت مي کند.

ويژگي هاي بنگاه اقتصادي دانش بنيان

ايزدخواه افزود: بنگاه اقتصادي دانش بنيان بنگاهي است که سودآوري و مزيت و بقايش به توسعه دانش و فناوري باشد و نه عامل ديگري. بحث صرفاً درباره سطح فناوري محصول بنگاه نيست. بنگاه مي تواند کالا توليد کند يا خدمات ارائه دهد.اين کارشناس در ادامه تاکيد کرد: پس بنگاهي که از انحصار نان مي خورد، دانش بنيان نيست. بنگاهي که صرفاً از توليد انبوه نان مي خورد، دانش بنيان نيست. بنگاهي که به خاطر محدود ماندن رقابت سر پا مانده است و اگر کمي رقابت را بيشتر کنيد، از بين مي رود، هنوز دانش بنيان نشده است. بنگاهي که با رفتن چند متخصص و مهندس از آن تعطيل شود، دانش بنيان نيست. البته مهندسان و متخصصان يکي از عوامل اصلي در بنگاه دانش بنيان هستند، چون عامل اصلي نيروي انساني است، اما به هر حال بنگاهي توانمند است که با رفتن صاحبان اوليه اش از بين نرود. در واقع دانش منتقل شده و به اصطلاح نهادينه شده باشد و متکي به افراد نباشد. بنگاه دانش بنيان خيلي فراتر از اين است.بحث بعدي اين است که به دست آوردن اين دانش و نگهداري اين دانش و فناوري و رشد اين دانش مي تواند اکتسابي باشد يا مي تواند انتقال دانش و فناوري باشد و يا ترکيبي از هر 2 باشد.

اقتصاد دانش بنيان در سطح کلان

وي درباره اقتصاد دانش بنيان در سطح کلان گفت: يک کارآفرين بنگاه يا سازماني را ايجاد مي کند و در اقتصاد يک عامل مي شود و ما بر اساس آن، سطحي از اقتصاد را تعريف مي کنيم و در درس اقتصاد خرد آن را تحليل مي کنيم. از آن طرف دولت هم به عنوان يک عامل مطرح مي شود و فضاي اقتصاد کلان را مديريت مي کند. اما در علم اقتصاد فعلي مردم کي هستند؟ عامليت آن ها چگونه است؟ آيا منظور از مردم، همان سطح نهادها ست که اقتصادگرايان نهادي و تکاملي آمدند به مباحث اضافه کردند؟ اکنون مباحث مياني بين دولت و بنگاه بيشتر ناظر به نهادها ست اما ما مي گوييم عامل چهارم اقتصاد هم مردم هستند و اين عامل بايد تحليل شود. زماني که مردم براي تغيير اقتصادي بسيج مي شوند اين ها عامل هستند. اين عامل بايد يک رکن چهارمي در اقتصاد تلقي و به عنوان سطحي از اقتصاد تعريف شود. تا الان ما اکتفا کرديم به بنگاه و دولت. چرا؟ چون دنياي غرب اين را به ما ديکته کرده است.ايزدخواه اظهار داشت: به تجربه انقلاب که نگاه کنيم، اتفاقاً مردم در اقتصاد به طور اساسي کار کرده اند. مردمي کردن نه به عنوان يکي از اجزاي 4 سطح اقتصاد، که به عنوان يک پارادايم در اقتصاد و در پيشرفت و همين طور در اقتصاد دانش بنيان قابل طرح است.وي گفت: در سطح کلان اقتصاد دانش بنيان، مشکل بزرگ اين است که دولت مستقيم با بنگاه ها درگير شده است. اساساً دولت و بنگاه ها از 2مقوله مجزا و متمايز هستند و نمي توانند همديگر را تحمل کنند. راهکار اين است که ما از سطوح ديگر اقتصاد مثلاً سطح نهادي کمک بگيريم. وي تصريح کرد: اولين نهاد دانشگاه است که به اصطلاح ملموس ترين نهادها ست. نهاد ديگر تشکل هاي اقتصادي و صنعتي است. نهاد ديگر رسانه هاست. دولت بايد براي توسعه اقتصاد دانش بنيان به اين نهادها مأموريت بدهد.وي با تاکيد براين که براي مردمي کردن اقتصاد دانش بنيان نياز نيست هر فردي که ايده اي دارد برود شرکت بزند، گفت: چرا ما نخبه را مي اندازيم در دهليز پرچالش شرکت زدن و شرکت اداره کردن؟ شايد نخبه اي بخواهد کنج دفترش بنشيند و مطالعه و پژوهش کند و نخواهد وارد دنياي کسب و کار به معني سخت افزاري شود. مي خواهد تمام عمرش را صرف پژوهش کند، اما مي خواهد ايده هايش را هم در عمل پياده کند. براي رفع اين مشکل از راهکار مردمي بايد شبکه هايي از متخصصان و نخبگان ايجاد کرد که اين شبکه ها در اقتصاد کار کنند. يعني صاحب ايده را نيندازيم به عرصه طاقت فرساي مبارزه اقتصادي و بگذاريم کار خودش را بکند، اما شبکه اين کار را براي او بکند.اين کارشناس با اشاره به مزيت هاي فعلي کشور براي تقويت اقتصاد دانش بنيان نيز گفت: مزيت هاي انساني و طبيعي که معلوم است. ما فرصت هاي احيا نشده اي در اقتصاد داريم. از نظر اقليم، از نظر منابع انساني و دسترسي هاي کليدي که احيا نشده است، مثال هاي متعددي مي شود زد. ما همچنان خام فروشي مي کنيم و در طبيعت چرخه هاي ساده توليد را به کار گرفته ايم به عنوان مثال از زرشک ۶۰۰ نوع دارو و رنگ درمي آيد، اما ما اين زرشک را تنها مي ريزيم روي پلو و مي خوريم.وي افزود: من معتقدم تنها نسخه اي که مناطق محروم ما را پيشرفته مي کند، استفاده از فناوري هاي نوين مبتني بر مزيت هاي هرکدام از اين مناطق است. در اين مناطق منابع بکري است که اگر آن ها را براي صنايع پيشرفته به کار بگيريم، ثروت افزايي فراواني براي همان مناطق محروم خواهد کرد. البته ابزارش اين نيست که سرمايه گذاران غير بومي را ببريد در آن مناطق تا منابع آن مناطق را استفاده و بعد هم مناطق را محروم تر کنند. بايد مردم آن مناطق و کارآفرينان آن مناطق را توانمند کنيد.

خراسان - مورخ شنبه 1391/05/14 شماره انتشار 18184


فراخوان پذيرش واحد هاي فناور

PDFچاپنامه الکترونیک

 

فراخوان پذيرش واحد هاي فناور

مركز رشد واحدهاي فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مركز رشد واحدهاي فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در نظر دارد از ميان شركتهاي دانش بنيان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، مخترعیــن، کارآفرینــان، هسته های فناور، شرکت های خصوصی و واحد های تحقیق و توسعه (R&D)  وابسته به صنـایع که دارای ایده های مبتنی بر کارآفرینی و فناوری می باشند پذیرش بعمل آورد.

با توجه به امکانات محدود مرکز رشد پذیرش واحد های فعال در حوزه هاي  زير داراي اولويت مي باشد:

•  فرآورده هاي دارويي ، آرايشي يا بهداشتي با منشاء شيميايي يا گياهي

 • توليد مواد اوليه دارويي، آرايشي يا بهداشتي

•  تجهيزات پزشکي با فناوري هاي نوين

خدمات و تسهیلات قابل ارائه در مرکز رشد:
•  تسهیلات مالی و اعتباری
•  خدمات استقرار و امکانات اداری لازم ( تامين دفتر كاري، تلفن، اينترنت و...)
  • حمایت های حقوقی و قانونی
•  خدمات آموزشی و مشاوره ای
• خدمات آزمايشگاهي،كارگاهي و اطلاع رساني

شرايط پذيرش:

  • داشتن ايده كاري دانش محور با توجيه اقتصادي
  • ارائه برنامه كاري (Business Plan)
  • داشتن نيروهاي متخصص مرتبط با زمينه فعاليت (تيم كاري مناسب )
  • داشتن پتانسيل بازار كارمناسب
  • آمادگي جهت ثبت شركت (براي متقاضيان استقرار در دوره رشد مقدماتي)
  • داشتن شخصيت حقوقي ( براي متقاضيان استقرار در دوره رشد)

 جهت  تکميل فرمهاي پذيرش  با شماره 7112717- 0511 تماس حاصل فرمایند.

 

گزارش بازديد رياست جمهوري از غرفه مرکز رشد علوم پزشکي مشهد در نخستين جشنواره ملي گياهان دارويي فراورده هاي طبيعي و طب سنتي ايران و کسب عنوان فناور برگزيده توسط شرکتهاي مستقر در مرکز رشد (صفحه 6)

PDFچاپنامه الکترونیک

مرکز رشد فناوري فراورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نخستين جشنواره ملي و نمايشگاه گياهان دارويي، فرآورده‌هاي طبيعي و طب سنتي ايران" که توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري (ستاد توسعه علوم و فناوري گياهان دارويي و طب سنتي ايران) از تاريخ 21 لغايت25 خرداد ماه سال جاري در محل مصلاي حضرت امام خميني (ره) برگزار گرديد شرکت نمود.

خبرنامه جشنواره گياهان دارويي

 


نخستين جشنواره ملي گياهان دارويي و طب سنتي پايان يافت

PDFچاپنامه الکترونیک

با معرفي برگزيدگان نخستين جشنواره ملي گياهان دارويي و طب سنتي پايان يافت

نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي گياهان دارويي، فرآورده‌هاي طبيعي و طب سنتي ايران با معرفي برگزيده‌هاي بخش هاي مختلف به كار خود پايان داد.

مراسم اختتاميه اين جشنواره و نمايشگاه ملي كه از بيست و يكم خرداد در مصلي بزرگ امام خميني آغاز شده و تا بيست و پنجم خرداد ماه ادامه داشت، عصر چهارشنبه با حضور جمعي از مسوولان برگزار شد.

در اين مراسم، غلامرضا امين، مديرعامل شركت داروسازي ياس دارو و محمدهادي سليماني مديرعامل شركت داروساي گياه اسانس به عنوان داروساز گياهي برگزيده، اميرحسين جمشيدي، دبير شوراي بررسي و تدوين داروهاي طبيعي ايران به عنوان مدير برگزيده توسعه داروهاي گياهان وفرآورده‌هاي طبيعي، طاهره حسن لو، عضو هيات علمي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و فرزانه بهمنش، مديرعامل شركت آريا به‌رو (مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه علوم پزشکي مشهد) به عنوان فناور برگزيده، يكتا رضايي به عنوان فناور جوان برگزيده، محمد دريايي به عنوان مولف برگزيده، محمدرضا شمس اردكاني، دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان دانشكده برگزيده، پيمان صالحي، مدير شبكه ملي پژوهش وفن‌آوري گياهان دارويي به عنوان مدير شبكه برگزيده، استاد محمد عبادياني، اسماعيل ناظم و فرزانه نقيبي استاد دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي به عنوان اساتيد برگزيده، اشرف الدين گوشه گير، مدير موسسه مطالعات تاريخ پزشكي به عنوان موسسه برگزيده، محسن احتشام، مدير عامل شركت تروند زعفران به عنوان صادركننده برگزيده زعفران، سينا احمديه‌راد، مدير عامل شركت كيميا سبزآور به عنوان توليدكننده برگزيده مواد بيولوژيك با منشا گياهي، سميه اسماعيلي، استاد دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، كامكار جايمند، عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌هاو مراتع كشور، حسين رضايي زاده، مدير عامل شركت سيمرغ حكمت ايرانيان و فاطمه سفيد‌كن عضو هيات علمي موسسه تحقيقات به عنوان مجري طرح‌هاي برگزيده، مجيد امتيازي، دانشجوي دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران، رسول چوپاني، دانشجوي دانشكده طب سنتي دانشگاه شهيد بهشتي، محمود خدادوست، دانشجوي دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران و مجيد نيمروزي، دانشجوي مركز تحقيقات طب سنتي و تاريخ طب دانشگاه علوم به عنوان دانشجويان برگزيده، بهروز انصاري پور از مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان به عنوان مركز تحقيقات برگزيده و محمدعلي بهداني، عضو هيات علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه بيرجند به عنوان عضو برگزيده شبكه ملي آزمايشگاهي گياهان دارويي معرفي شدند.

خبرگزاري ايسنا- کد خبر91032614988  جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۴

 

اعطاي وام کم بهره50 تا 300 ميليون توماني براي تجاري سازي طرح هاي فناوري

PDFچاپنامه الکترونیک

سرپرست اداره تجاري سازي معاونت علمي رياست جمهوري با اشاره به تصويب اعتبار ۱۴۰ ميليارد ريالي خبر داد:

اعطاي وام کم بهره50 تا 300 ميليون توماني براي تجاري سازي طرح هاي فناوري

 اعطاي تسهيلات 14 ميليارد توماني براي تجاري سازي طر ح هاي برترفناوري در دفتر تجاري سازي طرح هاي معاونت علمي رياست جمهوري به تصويب رسيد . اين تسهيلات با کار مزد کمتر از 5 در صد به صاحبان طرح ها ارائه مي شود وميزان تسهيلات نيزاز 50 ميليون تو مان تا 300 ميليون تومان متفاوت است .

مهندس قاسمي سرپرست اداره کل تجاري سازي معاونت علمي رياست جمهوري با بيان اين مطلب به خراسان گفت : همچنين بنا داريم اين تسهيلات را تا 2 برابر افزايش دهيم به نحوي که تسهيلات تجاري سازي طر ح هاي پژ وهشي امسال به 30 ميليارد تومان افزايش پيدا کند.

نحوه ارائه تسهيلات تجاري سازي طر ح هاي فناوري

وي با اشاره به جزئيات ونحوه ارائه تسهيلات تجاري سازي طر ح هاي فناوري خاطر نشان کرد : اين تسهيلات با کار مزد کمتر از 5 در صد به صاحبان طرح ها ارائه مي شود البته از زمان پرداخت اين تسهيلات زمان يک ساله اي براي تنفس در نظر گرفته شده است به نحوي که بازپرداخت اين وام بعد از يک سال آغاز مي شود و در يافت کنند گان اين تسهيلات براي باز پرداخت اين وام در يک فرآيند زماني مشخص مي توانند به صورت اقساط آن را باز گردانند .

رقم قطعي تسهيلات توسط کارگروه تخصصي مشخص مي شود

وي با بيان اين که ميزان وام تجاري سازي طرح هاي فناوري با توجه به نوع طرح متفاوت خواهد بود ،گفت : به طور کلي ميزان تسهيلات از 50 ميليون تو مان تا 300 ميليون تومان متفاوت است و رقم قطعي توسط کارگروه تخصصي مشخص مي کند. البته در مورد طرح هاي بزرگ مانند طرح هاي کلان فناوري حمايت ها از طريق دفتر طرح هاي کلان انجام مي شود. وي خاطر نشان کرد : اين تسهيلات به طر ح هاي پژوهشي که در دانشگاه ها ،پار ک هاي علم وفناوري و مراکز رشد و... انجام مي شود، تعلق مي گيرد به نحوي که دانشگاه هاي وپار ک ها ي علم وفناوري اين طر ح ها را به ما معرفي مي کنند و ما پس از بررسي طرح ودر صورتي که قابليت تجاري سازي داشته باشد و به تاييد نهايي برسد، آن را مورد حمايت قرار مي دهيم. سر پرست اداره کل تجاري سازي معاونت علمي رياست جمهوري تصريح کرد : امسال طرح هاي تجاري سازي را هم در چار چوب طر ح هاي منتخب پار ک ها و هم در چارچوب طرح هاي منتخب کانون ها مورد حمايت قرار مي دهيم .در اين راستااعطاي 14 ميليارد تومان تسهيلات به طرح هاي قابل تجاري سازي به تصويب رسيد ه است که پس از تاييد نهايي معاون علمي رئيس جمهور تخصيص مي يابد. وي ادامه داد: در سال 90 به 19 طر ح منتخب پارک هاي علم وفناوري 8 ميليارد تومان تسهيلات اعطا شد وهمچنين طرح هاي منتخب کانون ها ي دانش وصنعت 5 ميليارد تومان اعتبار تجاري سازي در يافت کردند. همچنين در دومين جشنواره علم تا عمل نيز 50 تن از برگزيدگان اين جشنواره حدود 8 ميليارد تومان تسهيلات در يافت کردند که اميد واريم در جشنواره سوم نيز که امسال در هفته دولت برگزار مي شود ،بتوانيم همين ميزان تسهيلات را به برگزيد گان پرداخت کنيم.وي همچنين با بيان اين که بحث اعطاي تسهيلات بلاعوض در دفتر تجاري سازي معاونت علمي منتفي شده است ،خاطر نشان کرد : از اين پس طرح هاي فناوري براي تجاري سازي صرفا تسهيلات در قالب وام در يافت مي کنند .

خراسان - مورخ یکشنبه 1391/03/28 شماره انتشار 18145

 
صفحه 8 از 11

رای گیری

چه ميزان با مرکز رشددانشگاه علوم پزشکي مشهد آشنا مي باشيد ؟

 

 

 

  نتایج

حاضرین در سایت

 77 مهمان حاضر