نام شرکت: پردیس هوا رایحه (خروج یافته )
 

مدیر عامل/مسئول: سید رضا شخص امام پور                                   

تاریخ اولیه استقرار:1386

شماره و تاریخ ثبت: 27528-1385

ایده محوری:خوشبو کننده و تصفیه کننده هوا

تكنولوژي حاصله : سالم سازی محیطهای مختلف از خطرات ناشی از میکروارکانسیم ها

ويژگي محصول:این محصول می تواند در پیشگیری از بسیاری بیماریهای مربوط به آلودگی هوا موثر باشد و با توجه به بروز روز افزون آلودگی هوا می تواند در بسیاری از مراکز قرار گیرد

وضعيت فعلي محصول (نمونه-تولید نیمه صنعتی )

تلفن تماس: 09151118768
 
نمابر:7112718-0511
 
آدرس پستي: : وکیل اباد 8 پ22
 
پست الکترونیک : www.hava-rayehe.com