نام موسسه: جوهره طعم (خروج یافته موفق)
مدیر عامل/مسئول: فرشاد زیبدي
تاریخ اولیه استقرار:1386
شماره و تاریخ ثبت:26356-1385
ايده محوري: تولید و فراوری انواع فراوده های دارویی- طعم دهنده های طبیعی
تلفن تماس: 09155008422-7653838
نمابر: 7653839-0511
پست الکترونیک: Johareh-tam@yahoo.com
آدرس پستی:ميدان فردوسي – ميدان بوعلي – پژوهشکده بوعلي
//