نام موسسه: زیست فن آور طوس (خروج یافته)
 

مدیر عامل/مسئول: محمد رضا فتحی فریمانی

تاریخ اولیه استقرار:1387

شماره و تاریخ ثبت: 24/6/87-33945

ايده محوري:بسته بندی مواد بیولوژیک مورد استفاده در تشخیص و تحقیقات مولکولی تولید کیت های تشخیص مولکولی

تلفن تماس:8403011-0511
 
نمابر: 8593044-0511
 
آدرس پستی: انتهای خیابان پاسداران ساختمان 144 طبقه دوم شماره 15
 
آدرس سایت :www.parstous.com