خدمات:

  • خدمات عمومی (تامین دفتر کاری، تلفن، اینترنت و ...)
  • خدمات مشاوره ای و آموزشی
  • خدمات آزمایشگاهی ، کارگاهی، . اطلاع رسانی
  • خدمات حقوقی، اداری، مالی و اعتباری