تاريخچه:

مقدمات و برنامه ريزي جهت تاسيس مرکز رشد با توجه به احساس نياز در اين حيطه در سال 1383 آغاز گرديد و در سال 1385 اين مرکز در پژوهشکده بوعلي فعاليت خود را رسما آغاز نمود. مديريت مرکز طي سالهاي 1383 لغايت 1385 به عهده آقاي دکتر سيد عادل معلم، از سال 1390-  1385 به عهده آقاي دکتر اميد رجبي و از سال 1390 به عهده آقاي دکتر علي بديعي قرار داده شد.