ماموريت:

1-حمايت مالي از واحد هاي مستقر  در مرکز رشد

2- تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحد هاي مستقر در مرکز رشد

3- ارايه خدمات، مشاوره هاي مورد نياز واحد ها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصول و تجاري سازي آنها

4- نظارت بر روند رشد واحد ها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش کارايي مرکز رشد

5- نظارت بر فعاليت هاي واحد هاي فناور در تحقق ايده محوري آنها

6- استقرار واحد هاي فناور متقاضي در بخش رشد مقدماتي در صورت نياز