مشخصات مراکز رشد کشور:

 

       مشخصات پارکهاي علم و فناوري:
 
 

 مركز رشد:

 
مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه‌اي كه با ارايه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‌هاي
 
 جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري
 
 متشكل شده‌اند و اهداف اقتصادي مبتني بردانش و فن‌ دارند، پشتيباني مي‌كند.

خدمات شامل:

- تأمين محل كار (به صورت اجاره)

- خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع‌رساني

- خدمات مديريتي، حقوقي، مالي، اعتباري، پروژه‌يابي و بازاريابي

- آموزش‌هاي تخصصي ويژه و مشاوره

- ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري
 
وظايف:

1- حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد

2- تلاش براي فراهم‌آوردن حمايت‌هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشد

3- ارايه خدمات و مشاوره‌هاي موردنياز واحدها در راستاي تبديل ايده‌هاي نو به محصولات قابل تجاري
 
شدن و تجاري سازي آنها

4- نظارت برروند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كاآيي مركز رشد

5- نظارت بر فعاليت‌هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها

6- ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز