مزاياي استقرار واحد هاي فناور در مركز :

  • بهره برداري از شرايط تجميع و هم افزايي پژوهشي  در مجاورت ساير محققان
  • امكان حضور در فضاي ميان رشته اي و ميان بخشي
  • كاهش هزينه ها و ميزان ريسك فعاليت
  • برخورداري از مزاياي حقوقي و اعتباري دانشگاه