پيام مديريت مرکز رشد

 

توسعه آموزش عالي دركشور و پيرو آن رشد كمي فارغ التحصيلان دانشگاهي مي تواند فرصتها و چالشهاي جديدي در حوزه اجتماعي و اقتصادي کشور ايجاد کند.

افزايش شمار افراد تحصيلكرده شاخص مهم در ارتقاي سطح علم و سواد درحوزه اجتماعي است .فرصت برخورداري از نيروهاي جوان  براي ورود به اقتصاد پويا به عنوان نيروي محرکه اصلي به حساب مي آيد اما اين حقيقت که اين افزايش نيازمند افزايش ايجاد فرصتهاي شغلي متناسب با موقعيت اجتماعي و فرهنگي آنان است چالشي مهم فرا روي متوليان برنامه ريزي دركشور است.

توازن در توسعه رشته هاي تحصيلي  همراه با ايجاد زيرساخت هاي اشتغال  بعد از تحصيل، اولويت اول براي توسعه متوازن و پايدار بحساب مي آيد .

اين واقعيت  كه دانش آموختگان دانشگاهي  بخش مهمي از متقاضيان كار را تشكيل مي دهند، ايجاد زيرساخت اشتغال را رويكردي استراتژيك براي مديريت كلان مطرح مي سازد.

دانش آموختگان دانشگاهي اغلب داراي ايده هاي ارزشمند در حوزه فناوري مي باشند كه بعلت عدم امكانات اوليه و سرمايه كافي  و فقدان تجارب  و مهارتهاي لازم درايجاد فضاي كسب و كار براي شروع داراي مشكلات بسيار مهمي مي باشند.

مراكز رشد كه در دو دهة اخير دركشورهاي مختلف به عنوان يك گزينه استراتژيك درحوزه كارآفريني  مورد توجه قرار گرفته اند مي‌توانند مشكلات فوق و ريسك راه اندازي واحدهاي توليدي و تجاري را با حمايتهايي چون تامين فضاي كار و كسب اوليه مانند دفتر كار، خدمات ارتباطي( تلفن، اينترنت)، آموزشهاي عملي و خدمات مشاوره اي، حرفه اي، آزمايشگاهي و فني  تا حدود زيادي كاهش دهندو موجب توسعه شركتهاي كوچك و متوسط گردند.

 اين شركتها كه مبتني بر فناوري و پرورش ايده هاي صاحبان ايدههستند، براي كارآفريني بستر مناسب را ايجاد نموده و منجر به نوآوري و اشتغال خواهندگرديد.

 نوآوري، كار آفريني، اشتغال، توسعه و همچنين جلوگيري از فرار مغزها، مي تواند از دستاوردهاي مهم مركز رشد در صورت طي نمودن مسير صحيح در اين مراكز باشد.