شرايط پذيرش در مرکز رشد

1- متقاضيان دارای شخصيت حقوقی(شرکت يا موسسه ثبت شده) باشند.
2- فعاليت مؤسسه بر روی يک ايده خاص که دارای توجيه فنی و اقتصادی است متمرکز شده باشد.

3- اعضاء اصلی حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.

4- يکی از اعضاء دارای مدرک کارشناسی ارشد يا بالاتر و يا کارشناس متخصص باشد.

5- حداقل يک نفر بصورت تمام وقت در محل استقرار مؤسسه حضور داشته باشد.

6- ارائه برنامه کاری (Business Plan)

7- معرفی مشاور علمی (Mentor) مورد تاييد مركز