دامنه کاري:

  • تامين محل کار (به صورت اجاره اي)
  • خدمات آزمايشگاهي، کارگاهي و اطلاع رساني
  • خدمات مديريتي، حقوقي، اخلاق پزشکي، مالي، اعتباري، پروژه يابي و بازاريابي
  • آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحد هاي فناور