اهداف:

1-بستر سازي جهت تجاري کردن دستاورد هاي تحقيقاتي

2-ايجاد زمينه کار آفريني و حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي جوان

3- کمک به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري

4- ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحد هاي کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه فناوري

5-بستر سازي جهت جذب دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه فناوري به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي

6-توليد و توسعه محصولات و فرآيند هاي فناوري قابل عرضه به بازار