خيرين:

افراد خير و داراي تمکن مالي در داخل و خارج کشور مي توانند با وقف دارايي و اموال خود يا مشارکت مادي و معنوي در جهت اجراي پروژه هاي حوزه سلامت مانند دارو، واکسن و .... ضمن کمک به کار آفريني، اشتغال و ارتقاي سطح سلامت جامعه از اجر و فیض معنوی نیز برخوردار گردند.