تعهدات واحد هاي فناور مستقر در مركز :

  • تلاش در جهت رشد كمي و كيفي طبق برنامه ارائه شده
  • همكاري با مركز رشد در ارزيابي هاي دوره اي
  • باز پرداخت تسهيلات دريافتي د رموعد مقرر
  • پرداخت هزينه هاي خدمات دريافتي در موعد مقرر
  • خروج از مركز پس از حصول اهداف از پيش تعييين شده