مالکیت فکری :

سياست هاي کلي:

- به منظور مديريت دارايي هاي فکري در دانشگاه و موسسات پژوهشي و حفاظت از حقوق مالکيت فکري کليه ذي نفعان، در ارتباط با کليه افراد حقوقي و حقيقي (اعم از اعضاي هيات علمي، دانشجويان و ساير کارکنان که درراستاي انجام يک فعاليت تحقيقاتي به عنوان عضو تمام وقت و يا اينکه در طي زمان معيني با دانشگاه/ پژوهشگران همکاري لازم دارند) لازم است حقوق و تعهدات کليه ذي نفعان از طريق امضاي " تفاهم نامه حقوق مالکيت فکري" و يا " قرارداد دو جانبه رازداري" مشخص گردد.

- تصويب و اجرايي نمودن مقررات و آيين نامه هاي مورد نياز در ارتباط با حفظ حقوق مالکيت فکري، تجاري سازي و انتقال فناوري در دانشگاه

- فرهنگ سازي براي گسترش کار آفريني دانشگاهي (شامل آموزش هاي مورد نياز جهت شکل گيري نگرش مثبت به کار آفريني دانشگاهي، آشنا نمودن اساتيد و دانشجويان با فرآيند هاي ثبت اختراع و نحوه افشا و انتشار دستاورد هاي پژوهشي به صورت نظام مند، آموزش هاي تخصصي کار آفريني

- بکار گيري مشوق هاي مناسب جهت ترغيب اقشار دانشگاهي به مشارکت در انتقال و تجاري سازي نتايج تحقيقات و...

- اهتمام به جذب و نگهداري اساتيد برجسته در زمينه هاي علمي و فني و کار آفرينان در دانشگاه به عنوان منابع اصلي توليد دانش فني و توسعه فناوري در کنار بهره گيري از تجارب پيشکسوتان امر صنعت و کار آفريني در ايران و همچنين متخصصان ايراني در زمينه انتقال فناوري در ساير کشورها به عنوان مشاوران در زمينه تجاري سازي و توسعه و انتقال فناوري

- تعامل موثر با ساير مراکز علمي، فناوري، توليدي و خدماتي به ويژه با مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري

- حمايت و يا مشارکت در تاسيس شرکت هاي انشعابي دانشگاهي (Spin off) با هدف تجاري سازي نتايج تحقيقات و فروش دانش فني با استفاده از تخصص و توانمندي اعضاي هيات علمي وساير کارکنان در راستاي توسعه فناوري در کشور